Przepisy prawne

Przepisy prawne odnośnie posadowienia zbiornika na szambo 2018r.

 

Podstawa prawna: z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

 


Kto może zamontować bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe?

Nie będziemy się rozpisywać, kopiuje tekst wprost z rozporządzenia:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Tekst kopiuje punktami które dotyczą większość naszych Klientów, pomijam niszę i niejasne terminy które ich nie dotyczą:

 

ROZDZIAŁ 7. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.

 

§ 34

1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

 

§ 36 [Pokrywy i wyloty wentylacyjne]

 

1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

 

2.  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1)

od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

2)

od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

....

 

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

Pojawiają się również zapytania odnośnie odległości szamba tj. zbiorników bezodpływowych od studni kopanej niestety w tym rozporządzeniu nie ma ani słowa o tej odległości. Jedyne co to możemy dokopać się do informacji że studnia kopana powinna być umiejscowiona conajmniej:

Odległości studni do:

1) do granicy działki – 5 m,

2) do osi rowu przydrożnego – 7,5 m,

3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m,

4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m,